Hjelp:Tabellar

Frå Aorwiki

Gå til: navigering, søk
Denne sida er ei oversetjing av manual for tabellar på Mediawiki

Tabellar kan bli laga på wikisider med å enten bruke XHTML tabellelement, eller bruke wikikode for å formatere tabellen. XHTML tabellelement vert beskrevne på ulike nettstadar og vil ikkje verte diskutert her. Fordelen med å nytte wikikode er at tabellen er laga med teikn som gjer det enklare å sjå tabellstrukturen i redigeringsmodus samanlikna med XHTML.

Som ein generell regel er det best å unngå å bruke tabellar om du ikkje verkeleg treng ein. Tabellkode er kompelisert.


Innhaldsliste

Oppsummering av wikikode for tabellar

{|
tabell start
|+
tabell caption, valfri; berre mellom tabell start og første tabellrad
|-
Tabellrad, valfri på førte rad -- wikimotor tar førte rad for gitt
! 
tabelloverskrift celle, valfri. Fleire Tabelloverskrift celler kan leggjast til på samme linje adskilt med doble utropsteikn (!!) eller på starten av en ny linje der hver overskift har eit enkelt utroptteikn(!).
|
tabell data celle, påkrevd! Fleire tabell data celler kan bli lagt til på same linje adskilt med doble pipe teikn (||) eller på starten av ein ny linje der hver enkelt celle har eit enkelt pipe teikn(|).
|}
tabell slutt
 • Teikna over må starte på ein ny linje untatt dei doble || og !! for valfritt å leggje til fleire celler på ei linje. Likevel, blanke mellomrom i starten av ei linje vert ignorert.
 • XHTML attributter. Det kan i alle teikna, utanom tabell slutt, leggjast til XHTL attributtar.Attributtet må vere på same linje som teiknet. Adskil attributta med eit enkelt mellomrom.
  • Celler og caption (| or ||, ! or !!, and |+) har innhold. Adskil attributter frå innhold med en enkel pipe(|). Celleinnholdet kan vere på samme linje eller påfølgende linjer.
  • Tabell and rad teikn ({| and |-) har ikkje direkte innhold. Legg ikkje tiil pipe (|) etter deira valfrie attributtar. Om du ved ei feiltaking legg til ei pipe etter atributta vil wikiprogramvaren slette den og ditt siste attriutt!
 • Innhold kan (a) følge celleteiknet på same linje etter valfrie XHTML attributt eller (b) på linjer under celle teiknet. Innhald som brukar wikikode som i seg sjølv må stå på ein ny linje, som lister, overskrifter, nøsta tabeller må alltid stå på ein ny linje.
 • Om du ønsker å bruke pipe (|) teiknet i teksten legg det inn i <nowiki> tagger.

Basis

The following table lacks borders and good spacing but shows the simplest wiki markup table structure. Den følgande tabellen mangler rammer og rom, men viser enkel tabellstruktur.

Du skriver Du fpr
{|
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Celler i samme rad kan skrivast på same linje adskilt med || (to pipe symboler).

Ekstra rom i cellene i wikikoden, som i wikikoden under, har ikkje innvirking på korleis tabellen blir.

Du skriver Du får
{|
| Orange  ||  Apple  ||  more
|-
|  Bread  ||  Pie   ||  more
|-
|  Butter  || Ice cream || and more
|}
Orange Apple more
Bread Pie more
Butter Ice cream and more

Tabelloverskrifter

Tabelloverskrifter kan lages ved å bruke "!" (utropsteikn) i staden for "|" (pipe symbol). Overskrifter vises utheva og sentrert som standard.

Du skriver Du får
{|
! Item
! Amount
! Cost
|-
|Orange
|10
|7.00
|-
|Bread
|4
|3.00
|-
|Butter
|1
|5.00
|-
!Total
|
|15.00
|}
Item Amount Cost
Orange 10 7.00
Bread 4 3.00
Butter 1 5.00
Total 15.00

Caption

En tabell caption kan legges til tabeller slik:

Du skriver Du får
{|
|+Food complements
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

XHTML attributter

Du kan legge til XHTML attributtar til tabellane. For en autorativ kjelde, sjå W3C's HTML 4.01 Spesifikasjon av tabeller.

Tabellattributter

Legge til attributter etter tabell start teiknet ({|) gjelder heile tabellen.

Du skriver Du får
{| border="1"
|Orange
|Apple
|12,333.00
|-
|Bread
|Pie
|500.00
|-
|Butter
|Ice cream
|1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Celleattributter

Du kan legge til attributtar på kvar celle. Til dømes tall ser best ut om dei er plassert til høgre.

Du skriver Du får
{| border="1"
|Orange
|Apple
|align="right" | 12,333.00
|-
|Bread
|Pie
|align="right" | 500.00
|-
|Butter
|Ice cream
|align="right" | 1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Du kan og bruke cell attributter når du leggjer fleire celler på ein enkelt linje. Legg merke til at cellene er adskilt med ||, og for kvar celle attributtar og verdi er adskilt med |.

Du skriver Du får
{| border="1"
| Orange || Apple   || align="right" | 12,333.00
|-
| Bread || Pie    || align="right" | 500.00
|-
| Butter || Ice cream || align="right" | 1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Attributtar på radar

Du kan legge attributtar til kvar enkelt 'rad, og.


Du skriver Du får
{| border="1"
|Orange
|Apple
|align="right"|12,333.00
|-
|Bread
|Pie
|align="right"|500.00
|- style="font-style:italic; color:green;"
|Butter
|Ice cream
|align="right"|1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

HTML colspan og rowspan

Du kan bruke HTML colspan and rowspan attributter på celler for advansert layout.

You type You get
{| border="1"
!colspan="6"|Shopping List
|-
|rowspan="2"|Bread & Butter
|Pie
|Buns
|Danish
|colspan="2"|Croissant
|-
|Cheese
|colspan="2"|Ice cream
|Butter
|Yoghurt
|}
Shopping List
Bread & Butter Pie Buns Danish Croissant
Cheese Ice cream Butter Yoghurt

HTML attributter og CSS stiler

CSS stil attributtet kan bli lagt til med og utan andre HTML attributtar.

You type You get
{| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Attributtar kan bli lagt til overskriftar og caption på følgjande måte.

You type You get
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|+ align="bottom" style="color:#e76700;" |''Food complements''
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Merk

Negative tall

Om du startar ein celle eller ei ny linje med eit negativt tal med minus teikn (eller parameter som evaluerer til eit negativt tal), kan tabellen din verte øydelagd fordi teiknet |- vil bli tolka som wiki kode for tabellrad, ikkje tabellcelle. For å unngå dette, legg inn eit mellomrom før verdien (| -6) eller legg cellene på ei linje(|| -6).

CSS vs Attributter

Tabellrammer som er spesifisert med CSS i staden for border attributtet vil vise feil i nokre få tekstnettlesere Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Personlege verktøy